calcurate

วิธีการคำนวณ ระบบโซล่าเซลล์ 

ตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งมีเครื่องซักผ้า ขนาด 6 kg. 320 W 1เครื่อง ใช้งานวันละ2ชั่วโมง มีหลอดไฟ 10 W 3หลอด ใช้งานวันละ

5 ชั่วโมง มี TV21 นิ้ว 80W  1เครื่อง ใช้งานวันละ 3 ชั่วโมง เซลล์แสงอาทิตย์หรือ แผงโซล่าเซลล์(Solar cell panel)

ขนาดของแผง  =  ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ชั่วโมง (ปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วัน)
เครื่องซักผ้า 320x1x2 =640 W

หลอดไฟ     10x3x5= 150 W

TV21          80x1x3= 240W

รวม  640+150+240 = 1,030 W

= 1,030/ 5ชั่วโมง
= 206 W

 

ดังนั้น ขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ ที่ต้องใช้ คือ ขนาด 206W 30V  แต่คงไม่มีแผงขนาดนี้  ให้ขยับไปใช้

250W 30V แทน

 

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery)

จะทำหน้าที่เก็บสำรองไฟฟ้า ในเวลาที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่สามรถรับแสงได้ (เวลากลางคืน) แบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ควรใช้แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ซึ่งออกแบบเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะสูตรคำนวน

ขนาดกระแส/ชั่วโมง ของแบตเตอรี่สามารถคำนวณได้จาก Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ X 0.6

(% การใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่) X 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter)]

 

= 1,030 / [12 โวลต์ X 0.6 X 0.85]
= 168.3Ah

 

ดังนั้นขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นขนาด 12 โวลต์ 168.3 Ah คงไม่มีขาย ฉะนั้นควรใช้ขนาด 12 โวลต์ 200Ah

2 ลูก เพื่อนำมาอนุกรมกันให้ได้ แบตเตอรี่ ขนาด 24 V 200Ah เนื่องจากระบบของเราเป็นระบบ 24V

 

 

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า หรือคอนโทรลชาร์จ(Charge Controller)

 

จะทำหน้าที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่ จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ ซึ่งต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า

กระแสไฟฟ้า (Amp) ที่ไหลผ่านจากแผงโซลาร์เซลล์สู่แบตเตอรี่ดังนั้น  ขนาดของเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า ควรมีขนาด

เกินกระแสไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์  เช่น แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 250W  8A 30V ควรใช้ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า 

ขนาด 10 A  24V

 

 

เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)

คำนวณจากกำลังวัตต์รวมโดยไม่เอาจำนวนชั่วโมงเข้ามาคูณ

เครื่องซักผ้า 320×1 =320 W

หลอดไฟ     10×3= 30 W

TV21          80×1= 80W

รวม  320+30+80 = 430 W

ดั้งนั้นขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีขนาด 430 W แต่ควรมีขนาดสูงกว่าหรือที่มีขายในท้องตลาด สำหรับขนาดที่

เหมาะควรใช้ ขนาด 500 W  24V

 

 

โดยสรุปก็คือ บ้านหลังนี้จะใช้อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ ดังต่อไปนี้

 

1.แผงโซลาร์เซลล์( Solar Cell Panel )  ขนาด250W 30V 
2.
แบตเตอรี่ ( Battery )  ขนาด 12 V 200Ah 2 ลูก
3.
เครื่องควบคุม ( Solar Charge Controller )  ขนาด 10A 24V
4.
เครื่องแปลงไฟ ( Power Inverter )  ขนาด 500W 24 V

                         


                        back กลับ 

Visitors: 456,761